Υγειονομικός Χάρτης

Από το 2008 έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του «Υγειονομικού Χάρτη» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeiamap.gov.gr. Το έργο λειτούργησε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία ως ένα σύγχρονο διαχειριστικό εργαλείο ορθολογικής λήψης αποφάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και των υπηρεσιών υγείας. Στην παρούσα φάση, ο διαδικτυακός χάρτης εμπεριέχει στοιχεία σχετικά με α) υπηρεσίες υγείας και β) στατιστικά στοιχεία σχετικά με την υγεία. Επιπλέον, στην ίδια διεύθυνση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ενημερωθούν σχετικά με: α) διάφορα νοσήματα και τα συμπτώματά τους, β) μελέτες σχετικές με όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, γ) πρακτικές πληροφορίες (π.χ. τηλεφωνικοί αριθμοί νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας), δ) τις επικοινωνιακές εκστρατείες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τέλος, με μια διαδραστική μορφή επικοινωνίας μπορούν οι πολίτες να απαντήσουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΕΣΥ καθώς και να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την άποψή τους για τις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. http://www.ygeianet.gov.gr/ Περισσότερα